Bedrijfscontinuïteitsplan

Bedrijfscontinuïteit-2WinAdvies

Voordat we naar het bedrijfscontinuïteitsplan gaan kijken we eerst naar wat is nu bedrijfscontinuïteit en waarom is dit belangrijk?

Inhoudsopgave

Bedrijfscontinuïteit

Het leiden van een bedrijf, of deze nu groot of klein is, is een uitdagende onderneming.

20% van de met name kleine bedrijven gaat binnen het eerste jaar na oprichting failliet of krijgen het zwaar te verduren. 50% van de kleine ondernemingen komen of in zwaar weer of vragen hun faillissement aan binnen 5 jaar na oprichting. 

Hoe komt dat?

Hier liggen meestal diverse potentiële oorzaken aan vooraf. Ze variëren van cashflow- tot aan leiderschapsproblemen. Eén van de belangrijkste problemen heeft te maken met het vermogen van een bedrijf om met onverwachte situaties om te kunnen gaan. 

Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van de organisatie, om na een verstorend incident, producten of diensten te blijven leveren op acceptabele, vooraf vastgestelde niveaus.

Google

Transformatie | Turnaround

De laagste bankstand in het jaar wordt bij veel bedrijven in de zomer bereikt. Het vakantiegeld wordt in mei betaald wat natuurlijk geen nieuw fenomeen is. In het verleden zorgden bedrijven ervoor dat er een appeltje voor de dorst was. Maar ja, toen was er corona en bij velen zorgde dat ervoor dat werd ingeteerd op de reserves.

Veel bedrijven en sectoren zijn het laatste jaar stevig ondersteund door de overheid. Echter, vroeg of laat wordt de steun afgebouwd. Eventuele schulden die zijn opgebouwd de afgelopen tijd moeten dan worden afbetaald. Voeg daarbij een versnelling in digitale transformatie en het is duidelijk dat de ondernemers behoorlijk wat op hun bordje hebben liggen.

Zet hier ook nog eens de onzekerheid op alle fronten van het ondernemen met de huidige situatie in Oekraïne, waar we met zijn allen niet op zitten te wachten, en de optelsom van je bedrijfscontinuïteit loopt mogelijk erg gevaar!

5 voor 12?

transfromatie-turnaroud-2winadvies

De maatregelen van de overheid hebben ertoe geleid dat het aantal faillissementen vele malen lager is dan vorig jaar om deze tijd werd gevreesd. Als gevolg van het afbouwen van maatregelen, wordt er voor 2022 helaas rekening gehouden met een stijging van het aantal faillissementen van 44% in Nederland en zelfs 61% in België.

Veel organisaties zullen zichzelf opnieuw uit moeten vinden om dit te voorkomen. In dat verband wordt gesproken over transformatie en turnaround. Wat is het verschil? In beide gevallen geldt dat de levenscyclus van een organisatie aan een neerwaartse trend is begonnen. Bij transformatie buig je de trend om terwijl er nog winst wordt gemaakt. Bij een turnaround is de noodzaak tot ingrijpen nog groter. Sneller en steviger ingrijpen is nodig, want er wordt al verlies gemaakt.

Urgentie

Middels een tweetal assen is aan te geven in welke fase een onderneming zich bevindt:

1. Continuïteit

2. Urgentie

Hoe groot is de dreiging ten aanzien van de continuïteit van het bedrijf?

Hoe dringend is de noodzaak tot ingrijpen?

Wanneer je daar kengetallen inzake solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit bij in ogenschouw neemt, dan zijn er zes fases te onderkennen. Naast de financiële kengetallen zijn er tal van verdere waarschuwingssignalen en die zullen separaat aan de orde komen. Hieronder wordt ingegaan op de mogelijke acties per fase.

grafiek waarschuwingssignalen-2WinAdvies

Mogelijke actie per fase

1. Generiek

Kengetallen

Mogelijke acties

Solvabiliteit   |  Afnemend
Rentabiliteit  |  Afnemend
Liquiditeit      |  Afnemend

 • Analyse en inrichten van monitoring systeem
 • Flexibiliseren juridische structuur
 • Optimaliseren organisatie
10/10

2. Risicovol

KENGETALLEN

Mogelijke acties

Solvabiliteit   |  Afnemend
Rentabiliteit  |  Afnemend
Liquiditeit      |  Afnemend

 • Analyseer organisatie (producten / klanten, personeel, direct / indirect…)
 • Grondige analyse producten . klanten mix: Waar wordt het geld verdient..
 • Informatievoorziening accuraat en actueel
 • Laten valideren prognose
10/10

3. Zorgelijk

KENGETALLEN

Mogelijke acties

Solvabiliteit   |  < 20%
Rentabiliteit  |  Break-Even
Liquiditeit      |  Onder druk

 • Afdwingen kostenbesparing
 • Additionele aandacht voor gedeelde awareness van de situatie bij directie / MT en de rest van de organisatie
 • Duidelijke verantwoordelijkheden
 • Verkoop activa
 • Versterken management
 • Versterken onafhankelijk toezicht
10/10

4. Problematisch

KENGETALLEN

Mogelijke acties

Solvabiliteit   |  < 10%
Rentabiliteit  |  Verlieslatend
Liquiditeit      |  Ontstaan van achterstanden

 • Besparingen / reorganisatie
 • Bijzonder Beheer?
 • Cash management
 • Goede verstandhouding en informatieverstrekking stakeholders (incl. financiers)
 • Lokaliseren van pijnpunten in de organisatie (operatie, sales, markt en/of aansturing)
 • Toon leiderschap
 • Zorg voor toekomstbestendige financiering
10/10

5. Zeer problematisch

KENGETALLEN

Mogelijke acties

Solvabiliteit   |  Negatief EV
Rentabiliteit  |  > 1 jaar verlieslatend
Liquiditeit      |  Structureel achterstanden

 • Additionele risicodragende financiering
 • Benoemen van een regisseur in het proces
 • Crediteurenakkoord (WHOA)
 • Crisisbeheersing
 • Schulden saneren middels surseance
 • Zorg eventueel voor overbruggingskrediet
10/10

6. Failliet

Mogelijke acties

 • Financiering doorstart
 • Surseance en faillissement in het kader van een doorstart (Let op: WOVO)
 • Stille bewind voering
10/10
bijzonder beheer 2WinAdvies

Bijzonder Beheer

Eén partij waarbij je mee in aanraking kunt komen wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen, is de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. Die afdeling gaat op een veel intensievere manier om met de klanten van de bank. Waar je normaal misschien een- of tweemaal per jaar van je relatiebeheerder hoort, zal deze afdeling zich veelvuldiger en indringender melden.

Wanneer vindt de overdracht van de ‘normale’ relatiebeheerder naar Bijzonder Beheer plaats?

 • Als het in de ogen van de bank niet waarschijnlijk is dat je aan de verplichtingen jegens de bank voldoen
 • Als je niet in staat bent om (betrouwbare) informatie op tijd aan te leveren
 • Bij structurele problemen met winstgevendheid en bedrijfsvoering van de onderneming, waarbij niet of onvoldoende gereageerd wordt

Concrete signalen voor de bank zijn:

 • De onderneming heeft 2 jaren op rij verlies gemaakt
 • De solvabiliteit is minder dan 25% (of anders afgesproken)
 • Gedurende een langere periode moeilijk kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de bank

Subjectieve inschattingen die de bank maakt:

 • Kwaliteiten van de ondernemer(s) of het directieteam
 • Vooruitzichten van de branche

Elk nadeel heeft zijn voordeel!

Johan Cruijff (1947-2016)

Zo is het ook bekend dat als je in Bijzonder Beheer bij banken terechtkomt er vaak ook weer mogelijkheden bestaan! Dus soms hoeft dat niet verkeerd te gaan en biedt het juist weer mogelijkheden om terug naar je bedrijfscontinuïteit te gaan. 

Unieke situatie

Voor veel ondernemers en directieleden geldt dat een transformatie, turnaround of faillissement een uitzonderlijke situatie is. Ook de huisaccountant van de onderneming zal er slechts in zeer beperkte mate ervaring mee hebben. Omdat buitengewoon gespecialiseerde kennis en ervaring vereist is, werkt 2WinAdvies op het gebied van corporate restructuring samen met  gerenommeerde onafhankelijke partijen op dit gebied.

Dus word je geconfronteerd met een uitdagende situatie waarbij specialistische hulp nodig is, neem dan contact met ons op. In een kort en uiteraard volstrekt vertrouwelijk gesprek, kunnen we al snel vervolgstappen bepalen.

Een tip: Hoe vroeger je ingrijpt, hoe groter de kans van slagen is bij een transformatie en turnaround. We zijn telefonisch bereikbaar via:

+31-6 229 01 892

Contact opnemen via onderstaand formulier kan uiteraard ook. 

Bedrijfscontinuïteitsplan - 2WinAdvies

Bedrijfscontinuïteitsplan:

We krijgen zelden van tevoren een waarschuwing dat er een tragedie op komst is. Zelfs met een behoorlijke vooruitziende blik kunnen er verschillende dingen fout gaan; elk voorval is uniek en ontvouwt zich op onverwachte manieren.
Dit is waar het hebben van een bedrijfscontinuïteitsstrategie van pas komt. Om uw organisatie de meeste kans op succes te bieden tijdens een crisis, leg een actueel plan in handen van alle mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van enig aspect van dat plan. Over het algemeen betekent het ontbreken van een plan niet alleen dat uw bedrijf er langer over zal doen dan nodig is om te herstellen van een ramp of crisis. Het kan zijn dat u uw deuren definitief moet sluiten. Laten we eens kijken hoe we een effectieve strategie voor bedrijfscontinuïteit kunnen ontwikkelen en wat het plan moet bevatten.

Waarom is een bedrijfscontinuïteitsplan belangrijk?

Bedrijfscontinuïteit is cruciaal in een tijd waarin downtime onaanvaardbaar is. Downtime kan van veel verschillende plaatsen komen. Sommige gevaren, zoals cyberaanvallen en extreem weer, lijken erger te worden. Het is van cruciaal belang om een ​​BC-plan te hebben dat rekening houdt met mogelijke verstoringen van de activiteiten.

Tijdens crisis, moet de strategie de organisatie in staat stellen op een absoluut minimum te functioneren. Bedrijfscontinuïteit draagt ​​bij aan de veerkracht van een organisatie doordat deze snel kan reageren op een onderbreking. Strong BC bespaart geld, tijd en de reputatie van het bedrijf. Een langdurige storing vormt een financieel, persoonlijk en reputatierisico.

Bedrijfscontinuïteit vereist dat een bedrijf naar zichzelf kijkt, mogelijke zwakke punten analyseert en essentiële informatie verzamelt – zoals contactlijsten en systeemtechnische diagrammen – die nuttig kan zijn buiten rampscenario’s. Een organisatie kan haar mededeling, technologie en veerkracht door bedrijfscontinuïteitsplanning te implementeren.

U kunt ook om wettelijke of regelgevende redenen een BC-plan nodig hebben. Het is van cruciaal belang om te begrijpen welke regelgeving van toepassing is op een specifieke organisatie, vooral in een tijdperk van toenemende regelgeving.

Essentiële elementen van een bedrijfscontinuïteitsplan

Een bedrijfscontinuïteitsstrategie bestaat uit drie hoofdcomponenten: veerkracht, herstel en onvoorziene omstandigheden.

#1. Weerstand

U kunt de veerkracht van een organisatie vergroten door vitale services en infrastructuren te ontwerpen met meerdere rampscenario’s in gedachten, zoals personeelswisselingen, gegevensredundantie en het in stand houden van een overschot aan capaciteit. Het verzekeren van veerkracht tegen verschillende eventualiteiten kan bedrijven ook helpen om essentiële diensten on-site en off-site ononderbroken te handhaven.

#2. Herstel

Het is van cruciaal belang om snel te herstellen na een ramp om de bedrijfsfuncties te kunnen hervatten. Het instellen van hersteltijddoelen voor verschillende systemen, netwerken of applicaties kan helpen bij het bepalen van welke onderdelen eerst moeten worden hersteld. Ander herstel tactieken omvatten inventarissen van hulpbronnen, overeenkomsten met derden om bedrijfsactiviteiten over te nemen en het gebruik van aangepaste gebouwen voor missiekritieke functies.

#3. Omstandigheden

Een rampenplan omvat procedures voor een aantal externe gebeurtenissen, evenals een commandostructuur die de taken binnen het bedrijf verdeelt. Deze verplichtingen kunnen bestaan ​​uit het vervangen van hardware, het huren van noodkantoorruimte, het beoordelen van schade en het inhuren van externe leveranciers voor hulp.

Noodherstel versus bedrijfscontinuïteit

Rampenherstelplanning definieert, net als planning voor bedrijfscontinuïteit, de geplande tactieken van een organisatie voor processen na een mislukking. Een noodherstelplan is daarentegen slechts een onderdeel van de planning voor bedrijfscontinuïteit.

Plannen voor noodherstel zijn meestal gegevensgericht en zijn gericht op het opslaan van gegevens in een vorm die het mogelijk maakt deze sneller toegankelijk te maken na een ramp. Bedrijfscontinuïteit houdt hier rekening mee, maar richt zich ook op het risicobeheer, het toezicht en de planning die nodig zijn om een ​​merk tijdens een onderbreking te laten functioneren.

Bedrijfscontinuïteitsproces

Het starten van het planningsproject is de eerste stap om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De stappen van de bedrijfsimpactanalyse (BIA) en ook de risicobeoordeling zijn van cruciaal belang bij het verkrijgen van informatie voor het plan.

Een BIA kan eventuele tekortkomingen en de gevolgen van een calamiteit voor veel afdelingen blootleggen. Het BIA-rapport vertelt een bedrijf de belangrijkste functies en systemen die prioriteit moeten krijgen in een bedrijfscontinuïteitsplan.

Een risicobeoordeling detecteert potentiële bedreigingen voor een bedrijf, zoals natuurrampen, cyberaanvallen of technologische storingen. Risico’s kunnen gevolgen hebben voor werknemers, klanten, bouwactiviteiten en het merk van het bedrijf. De evaluatie specificeert ook wie of welk risico zou kunnen kwetsen, evenals de waarschijnlijkheid van de gevaren.

De BIA en de risicobeoordeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De BIA geeft informatie over de waarschijnlijke gevolgen van de in de risicobeoordeling gesignaleerde verstoringen. We kunnen het bovenstaande proces in vier samenvatten, namelijk;

#1. Beoordeling

#2. Zakelijk herstel

#3. IT-herstel

#4. Crisisbeheersing

Bedrijfszekerheidsmanagement

Het is van cruciaal belang om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de bedrijfscontinuïteit. Het kan één persoon zijn in het geval van een klein bedrijf, of het kan een heel team zijn in het geval van een grotere organisatie. Software voor bedrijfscontinuïteitsbeheer is een ander alternatief. Software, zowel on-premises als in de cloud, helpt bij het uitvoeren van BIA’s, het maken en bijwerken van plannen en het identificeren van risicogebieden.

Bedrijfscontinuïteit is een levende, ademende activiteit. Het BC-plan van een bedrijf mag daarom niet op de plank blijven liggen. De inhoud van de organisatie moet aan zoveel mogelijk mensen worden gecommuniceerd. Het implementeren van bedrijfscontinuïteit is niet alleen voor tijden van crisis; het bedrijf moet trainingsoefeningen houden zodat het personeel weet wat te doen in geval van echte verstoring.

Het belang van BC-testen is enorm. Het is moeilijk te bepalen of een plan zal slagen als het niet is getest. Een bedrijfscontinuïteitstest kan zo basaal zijn als een oefening op tafel waarin medewerkers bespreken wat er zou gebeuren in geval van nood. Een volledige noodsimulatie maakt deel uit van het strengere testen van de bedrijfscontinuïteitsstrategie. Om een ​​crisis beter te simuleren, kan een bedrijf de test vooraf organiseren of in een opwelling doen.

Wanneer een organisatie een test voltooit, moet ze de resultaten onderzoeken en het plan zo nodig herzien. Sommige delen van de strategie zullen naar verwachting goed werken, maar andere activiteiten moeten mogelijk worden aangepast. Een regelmatig testschema is nuttig, vooral als de activiteiten en het personeel van het bedrijf vaak veranderen. Uitgebreide bedrijfscontinuïteit wordt regelmatig getest, beoordeeld en bijgewerkt.

Wat houdt een bedrijfscontinuïteitsplan in?

BC behandelt de planning en voorbereiding die nodig zijn om de capaciteit van een organisatie te verzekeren om belangrijke zakelijke diensten uit te voeren tijdens rampen. Het bedrijfscontinuïteitsplan omvat, identificeert, plant en/of genereert het volgende:

 • Hoe u kunt communiceren met consumenten, leveranciers en andere derde partijen om nauwkeurige informatie en ondersteuning te bieden.
 • Hoe ervoor te zorgen dat klanten diensten of producten kunnen blijven krijgen.
 • De volgorde en timing die nodig zijn om bedrijfsprocessen te herstellen.
 • Hoe help je medewerkers bij calamiteiten.
 • De technologie die nodig is om bedrijfsprocessen te ondersteunen (disaster recovery – of DR – past technologiehersteloplossingen toe).
 • Pas tijdelijke processen toe als er geen technologie beschikbaar is. In het geval dat bedrijfslocaties verstoord of onbeschikbaar zijn, waar en hoe moeten mensen en processen worden verplaatst?
 • De teams en organisaties die nodig zijn om noodsituaties te beheren.
 • Afhankelijkheden in bedrijfsprocessen (waarop of op wie elk bedrijfsproces vertrouwt om hun werk te doen).
 • Regelmatige oefeningen om ervoor te zorgen dat plannen en acties voldoen aan de normen en zullen functioneren in het geval van een daadwerkelijk incident.
 • Zorg ervoor dat het personeelsbestand voldoende is voor zowel externe als interne behoeften tijdens een evenement.
 • Documentatie van de processen en acties die tijdens een evenement moeten worden ondernomen om de bovenstaande items te voltooien.

Het managementteam voor bedrijfscontinuïteit

Een sterk bedrijfscontinuïteitsprogramma begint met een Business Continuity Management (BCM)-team. Het BCM-team wordt geleid door de personen in de onderstaande lijst. Zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van het beleid en het aansturen van BCM-activiteiten in de hele organisatie.
De persoon in het senior management die de algehele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid heeft voor het BCM-programma, staat bekend als de sponsor.

#1. De bedrijfscontinuïteitsmanager: Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het BCM-programma.

#2. Assistent Business Continuity Manager: De back-up van de Business Continuity Manager. Dit kan een titelfunctie zijn of een functie die aan jou is toegewezen.

#3. Administratief assistent: De persoon die verantwoordelijk is voor het assisteren van het BCM-team. Dit is vaak een administratief medewerker van het Business Continuity-kantoor, indien aanwezig, of een ander lid van het administratief medewerker-team.

Naast dit personeel moeten vertegenwoordigers van bedrijfseenheden en IT worden opgenomen om feedback te geven over het creëren van aanvaardbare herstelstrategieën voor zakelijke en technologische activiteiten. Niet-BCM-medewerkers zullen de taak van herstelparaatheid uitvoeren, terwijl het BCM-team advies en assistentie zal geven.

5 stappen voor het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan

Vijf-voor-twaalf_bedrijfscontinuïteit

Wanneer een situatie niet in uw voordeel uitpakt, hoe reageert uw bedrijf dan?

Wanneer u hier geen antwoord op kunt geven, loopt u het risico dat de bovenstaande statistieken nog hoger uitvallen. Het goede nieuws is dat een BCP het ideale leiderschap instrument is. Een bedrijfscontinuïteitsplan zal u helpen zich voor te bereiden op onverwachte situaties.

Wat is een bedrijfscontinuïteitsplan?

BCP’s zijn een reeks vooraf gedefinieerde protocollen en strategieën. Deze bepalen hoe uw bedrijf reageert in het geval van een ramp of noodsituatie.

U kunt het zien als een verzameling back-up plannen die u precies vertellen hoe u moet handelen wanneer het ergst denkbare gebeurt.

Een BCP moet elk aspect van uw organisatie omvatten. Van de technische afdelingen tot aan wat er gebeurt met de human resources en uw belangrijkste activa. Het moet ook een lijst van protocollen bevatten die bepalen hoe u reageert in het geval van één van de onderstaande situaties:

 • Natuurrampen
 • Storingen in apparatuur
 • Financiële- of cashflowproblemen
 • Door de mens veroorzaakte rampen

Het doel van elk BCP is zorgen voor een hoge beschikbaarheid van de vereiste middelen. Daardoor wordt een continue werking en rampherstel na een noodsituatie mogelijk.

Een bedrijfscontinuïteitsplan is belangrijk. Het ontbreken van een BCP kan zeer kostbaar blijken. Volgens cijfers van het IBM, kosten infrastructuur storingen bedrijven gemiddeld 100.000 dollar per uur. Een goed BCP beperkt deze kosten. Mede door de gevolgen van deze storingen voor het bedrijf tot een minimum te beperken.

Nu u begrijpt hoe belangrijk een BCP is, is het tijd om er plan op te zetten voor uw bedrijf. Volg deze 5 stappen om ervoor te zorgen dat uw BCP zo volledig mogelijk is.

#1: Voer grondige risicobeoordelingen uit

Begin met het opstellen van een lijst waarin alle mogelijke risico’s waar uw bedrijf mee te maken kan krijgen zijn opgenomen. Deze lijst moet risico’s met betrekking tot alle onderstaande gebieden bevatten:

 • Sector
 • Geografisch
 • Trends en marktbewegingen
 • Aandeelhouders
 • Medewerkers
 • Bedrijfsinfrastructuur

Heeft u de lijst voltooid? Werk deze dan door om de risico’s te prioriteren op basis van de waarschijnlijkheid dat ze van invloed zijn op uw bedrijf.

Een bedrijf dat is gevestigd in een gebied dat gevoelig is voor natuurrampen, zoals aardbevingen of orkanen, kan bijvoorbeeld een hogere prioriteit toekennen aan deze kwesties in plaats van problemen met aandeelhouders.

De lijst met prioriteiten vertelt u op welke kwesties u zich het eerst moet richten bij het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan voor uw bedrijf.

#2: Identificeer kritieke functies en maak voor elk een herstelplan

Zodra u weet wat de risico’s zijn kunt u zich richten op de impact die deze risico’s zouden kunnen hebben op uw bedrijf.

Maak hiervoor een lijst van de kritieke functies die uw bedrijf moet kunnen uitvoeren om zijn producten of diensten te leveren. Onderzoek vervolgens hoe elk potentieel risico elke functie zou kunnen beïnvloeden.

Wanneer u een functie vindt die door één van de risico’s getroffen zou kunnen worden, stelt u een herstelplan op voor die functie. Dit plan kan inhouden dat er back-ups van cruciale gegevens worden gemaakt, dat werknemers kunnen werken vanuit huis of dat er een secundaire locatie of reservevoorraad aan hardware voorhanden is.

Herhaal dit proces voor elke kritieke functie. Bepaal het risiconiveau ervan én wat u moet doen om een snel herstel van de functie in geval van een incident te kunnen garanderen.

#3: Noodrollen definiëren

Uw medewerkers zijn net zo belangrijk in uw reactie op een noodsituatie als uw herstelplannen. In veel gevallen is het de snelle reactie van medewerkers die u in staat stelt uw plannen uit te kunnen voeren.

Besteed daarom tijd aan het toewijzen van rollen aan belangrijke werknemers. Doe dit voor elke potentiële situatie die u heeft geïdentificeerd. Bepaal welke werknemer zal optreden als nood coördinator en wat de medewerker in die functie moet doen. In sommige gevallen kan de voorbereiding op noodsituaties vereisen dat u werknemers opleidt of specifieke licenties verkrijgt. Uw plan kan ook protocollen bevatten voor de herverdeling van werknemers. Zeker wanneer uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Het belangrijkste punt is dat werknemers moeten weten wat ze moeten doen wanneer er zich binnen uw bedrijf een noodsituatie voordoet.

#4: Bedrijfscontinuïteitsplan documenteren

Geen BCP kan effectief zijn als het zich alleen in het hoofd van de maker bevindt. Eén van de geïdentificeerde problemen kan namelijk ook het verlies van de maker betekenen. Bijvoorbeeld door een ongeval.

Uw BCP documenteren is dus van belang. Op deze manier kunnen anderen het raadplegen en volgen wanneer dat nodig is.

Zorg ervoor dat u het plan opslaat op een veilige off-site locatie. Dit verminderd het risico op verlies of schade aan het bedrijfscontinuïteitsplan in het geval van een ramp.

#5: Test het BCP regelmatig

Geen enkele situatie is statisch. Er zullen zich nieuwe problemen voordoen waardoor u uw BCP opnieuw moet bekijken. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het plan te allen tijde in overeenstemming blijft met de huidige risico’s en capaciteiten van uw bedrijf.

Het samenstellen van een voorbereidend team voor noodsituaties die het plan regelmatig herziet is dan ook zeker de moeite waard.

U moet het plan ook testen op consistentie. Zeker wanneer zich een belangrijke verandering voordoet in uw bedrijfstak. Zoals bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe regelgeving. Voer regelmatig tests uit om obstakels of fouten in het plan op te kunnen sporen

Een BCP beschermt uw bedrijf

Zakelijk leiderschap houdt meer in dan alleen het vermogen om teams te bouwen en te inspireren. U moet zich ook richten op het beschermen van uw bedrijf. Op deze manier zijn uw teams in staat om in elke situatie te doen wat u van hen verlangt.

Dat is wat een bedrijfscontinuïteitsplan u toestaat te doen.

Een goed BCP definieert elk protocol dat moet worden gevolgd in het geval van een noodsituatie. Door het opstellen van een plan, plaatst u zichzelf in een betere positie om uw bedrijf door elke crisis te kunnen loodsen.

Het opstellen van een BCP is niet eenvoudig. Zeker niet voor kleine bedrijven met beperkte middelen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw BCP of wilt u een ander aspect van zakelijk leiderschap bespreken? Maak dan vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend consult met ons.

Samengevat

Het lijkt in eerste instantie misschien ontmoedigend, maar het identificeren van belangrijke processen en toepassingen, evenals het toepassen van fundamentele herstelmethoden en -plannen, is een noodzaak voor elke functionele en effectieve bedrijfscontinuïteitsstrategie. Uw plan moet een basisorganisatiestructuur voor uw team bevatten, evenals de essentiële adviezen en checklists voor uw bedrijfseenheden, IT-afdeling en managementteam, zodat u snel kunt reageren en actie kunt ondernemen.

Zelfs als u uw ideeën niet in daden kunt omzetten, biedt een basisplan in geval van nood de broodnodige structuur. Onthoud dat het meer nodig is om iets op zijn plaats te hebben dan om perfectie te hebben; in geval van nood is de structuur belangrijker dan perfectie. Onthoud dat iets te verkiezen is boven niets; perfect is de vijand van uitmuntendheid.

Veelgestelde vragen over bedrijfscontinuïteit

Wat is een voorbeeld van bedrijfscontinuïteit?

Een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) is: een document dat schetst hoe een bedrijf zal blijven werken tijdens een ongeplande onderbreking van de dienstverlening. Plannen kunnen gedetailleerde strategieën bieden over hoe de bedrijfsvoering kan worden gehandhaafd voor zowel korte- als langetermijnstoringen. 

 

Doel van bedrijfscontinuïteit?

Wat is het hoofddoel Een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) is een proces dat de mogelijke impact van rampsituaties op de bedrijfsvoering in kaart brengt. Het creëert beleid dat inspeelt op verschillende situaties om ervoor te zorgen dat een bedrijf zich snel kan herstellen na een crisis. Het belangrijkste doel van een BCP is: om mensen, eigendommen en activa te beschermen.

 

Hoe schrijf ik een BCP-rapport?

Dit omvat zes algemene stappen:

 1. Bepaal eerst de reikwijdte van het plan.
 2. Ten tweede, identificeer de belangrijkste zakelijke gebieden.
 3. Ten derde, identificeer kritieke functies.
 4. Ten slotte, identificeer afhankelijkheden tussen verschillende bedrijfsgebieden en functies.
 5. Bepaal ten slotte de acceptabele uitvaltijd voor elke kritieke functie.
 6. Maak ten slotte een plan om de activiteiten te onderhouden.

Hoe schrijf je bedrijfscontinuïteitsdoelstellingen?

Belangrijkste doelstellingen van het bedrijfscontinuïteitsplan

 1. Leid de rampenherstelteams van het bedrijf. …
 2. Identificeer rampenherstelpersoneel.
 3. Risico’s en impact inschatten. …
 4. Geef de stapsgewijze protocollen.
 5. Identificeer de locatie van kritieke gegevens en activa. …
 6. Geef prioriteit aan noodcommunicatie.